ඉන්දියාවට මෙතරම් පීචං වෙන්න බෑ කියා සිපෙට්කෝ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි..

14362574_10209248316277216_1272948733720927008_oz1

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්‌ථාවේ සභාපති ටී.ජී. ජයසිංහ මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම ඉල්ලා අස්වීමට ආසන්නම හේතුව වී ඇතැයි පැවසෙන්නේ ත‍්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි නිරීක්‍ෂණයට ගිය සංස්‌ථාවේ නිලධාරීන් පිරිසක් ඉන්දියානු තෙල් සමාගම විසින් සිරකර තැබීමයි.

මෙම සිදුවීම සම්බන්දයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි සභාපතිවරයා ඉල්ලා සිටියද ඊට ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැති බවද පැවසෙයි.

(Healthy Food House) Maintaining a proper body posture is of high importance, due to several reasons. In this article you will find out how to improve your posture.Here are few reasons why to improve your postureBad posture increases the risk of back pain, poor blood circulation, and tightness in the chest;Correcting the posture will greatly relieve the shoulder, back, and neck pain.Proper posture helps digestion, provides mental clarity, hormonal balance, enhances breathing, and reduces stress.Fortunately, bad posture can be easily corrected with regular exercise. Here are the best exercises which can help you engage muscles in a natural standing position and thus restore the proper body posture.You Might Also LikeTo target these muscles and tone them, you should regularly exercise the locust pose, known as shalabhasana in yoga, or a laying extension.This is how to do it:Lie on the stomach, and touch the floor with the forehead. Extend the legs to be hip-width apart, and focus your weight on the tops of the feet.Next, gently elevate the upper body with the head up, as high as possible, but you need to feel comfortable.Inhale and elevate the head up looking ahead, and raise the hands and the fingers while exhaling. The hands should be near the body, with the palms turned downwards. Then, raise the legs up with the help of the thigh muscles, and the weight of the body will rely on the pelvis, abdomen, and lower ribs.Hold for 10-60 seconds in this position. Repeat it 5-10 times.This exercise will strengthen the back muscles, torso, and the legs, and it will help you greatly correct your body posture.Yet, if you already suffer from back pain, make sure you consult your doctor before doing this or any other similar stretching exercise.

Related posts