හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම මටත් රහසේ ඇයි.. වරාය ඇමති අර්ජුන රතු එලි දල්වයි.. තීරණාත්මක ලිපියක් ලියයි..

21f29lzd987bqwr5peix

චීන සමාගමක් වෙත හම්බන්තොට වරාය පැවරීමේදී අදාල ගිවිසුමේ පාරදෘශ්‍ය බව රකින ලෙස වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමති අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

මෙම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුවට ඇමතිවරයා විසින් ලිඛිතව මේ බව දන්වා ඇත.

අදාල සම්පූර්ණ ලිපිය මෙසේය.
Bodyweight exercises are gaining ground in the fitness world due to the practicality and simplicity of getting in shape using your own body weight.Planks are one form of bodyweight exercises that will never go out of fashion. Planks are one of the most effective exercises you can do. Why? Because they require a small time investment on your part, and offer the chance to achieve substantial results in a relatively short span of time.Abdominal muscles must provide support for our entire back and spinal column. In doing so, they also play a vital role in preventing injuries.However, for them to perform this function successfully, our core muscles have to be strong and trained on a regular basis. What all this means is that doing plank exercises every day is a great way to strengthen your core, and in doing so, support your spine.Now, let’s focus on what will happen when you start doing planks every day:1. You’ll improve core definition and performance:Planks are an ideal exercise for the abdominal muscles exactly because they engage all major core muscle groups including the transverse abdominus, the rectus abdominus, the external oblique muscle, and the glutes. The importance of strengthening each muscle group cannot be underestimated either, for all of these groups serve their own purpose. If you strengthen these muscle groups you will notice:2. You’ll decrease your risk of injury in the back and spinal columnDoing planks is a type of exercise that allow you to build muscle while also making sure that you are not putting too much pressure on your spine or hips. According to the American Council on Exercise, doing planks regularly not only significantly reduces back pain but it also strengthens your muscles and ensures a strong support for your entire back, especially in the areas around your upper back.Check out this study if you would like to find out about how doing planks on different surfaces can impact the effectiveness of this exercise in strengthening your core.3. You’ll experience an increased boost to your overall metabolismPlanking is an excellent way of challenging your entire body because doing them every day will burn more calories than other traditional abdominal exercises, such as crunches or sit-ups. The muscles you strengthen by doing this exercise on a day-to-day basis will ensure that you burn more energy even when sedentary. This is especially important if you are spending the majority of your day sitting in front of a computer. Also, making it a daily 10- to 1 minute home exercise before or after work will not only provide an enhanced metabolic rate but it will also ensure that that metabolic rate remains high all day long, (yes, even while you are asleep).You Might Also Like

Related posts