පාර්ලිමේන්තුව හම්බන්තොට ප්‍රහාරයෙන් උණුසුම්වෙයි නාමල් විමල් පාර්ලිමේන්තුව හොල්ලයි රනිල්ට කට උත්තර නැතිවෙයි VIDEO

21f29lzd987bqwr5peix

හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය චීන සමාගමකට පැවරීමට පවතින සූදානම සහ කර්මාන්ත ඉදිකිරීමට , ඉඩම් පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අද (09) පාර්ලිමේන්තුව තුළ දැඩි උණුසුම්කාරි තත්වයක් ඇති වූවා. ඒ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් හම්බන්තොට වරාය විකිණීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නියැළුණු , විරෝධතාකරුවන්ට රජය විසින් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කල ප්‍රකාශයක් සමගින් .

One day Workshop on Export Procedures & Documentation will be conducted on Wednesday 18 January 2017 from 9.00 a.m to 4.30 p.m at the chamber auditorium , No 450 D. R Wijewardene Mawatha, Colombo – 10The course provides a perfect understanding of exports for new staff, and a comprehensive revision to experienced staff to get updated with latest procedures and understanding of day to day work related to exports.The workshop will focus on Introduction to Export & Export Planning, Introduction to International Trading, Determining Export Requirements/Export Restrictions, Incoterms 2010- A review of the main ones, Classification of Export Documents, Role of Freight Forwarders in Exports, Logistics and Physical Distribution Activities, Customs Export Procedures, Port Procedures Customs – Privileged Facilities etc.Participants will get an understanding of the necessary skills to ensure due diligence,seek quotations and place orders efficiently, ensure correct documentation for customs clearance into Sri Lanka including VAT compliance and complete costing to ensure profitable trading.The Resource person will be T. Raviendrarajah, Deputy Director of Customs, Sri Lanka Customs whohas over 30 years of experience atParticipant pack includes course handouts , certificate, Lunch and refreshments. For further details kindly contact chamber.

Related posts