මහින්දගෙන් චීන තානාපතිට පොරොන්දුවක්

5

ද්වි පාර්ශ්වික සියලු ගිවිසුම් ජනතා හිතවාදී විදියට වෙනස් කරනවා..මහින්ද චීන තානාපතිට කියයි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපතිතුමා අතර ද්වි පාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් අද උදෑසන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී පැවැත්විණි.

හම්බන්තොට ව්‍යාපෘතිය පිලිබදව ද මෙහිදී අවධානය යොමු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ හම්බන්තොට ඉඩම් අක්කර 15000 ලබා ගැනීමට යාම පිලිබදව කරුණු විමසා ජනතාවගේ ඉඩම් මංකොල්ල කෑමට රජයට ඉඩ දීමට ජනතාව සුදානම් නොමැති බව සිහිපත් කලහ.

මේ සාකච්චාවට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමන් ද එක්ව සිටියහ

2017 holds the vibration of new beginnings and fresh starts. In numerology, 2017 is a number 1 year and the start of a new 9 year cycle.As we enter the start of this new cycle, we are all going to be given opportunities to plant seeds and manifest what energies we want to play and work with. This is a magical time and also a powerful time that will allow us to set the stage of what we want to manifest.2017 is the perfect time to make goals, set new boundaries and to do things differently. It is also the time to embrace the new and to finally do away with the old, outdated beliefs and attitudes that we have been processing. Doing things differently will be a theme for this year and perhaps you will be guided to approach your life from a whole new perspective. 2017 will also encourage us to start new things and perhaps pick up new hobbies or find new skills that we didn’t know we had.This is a powerful year for you and it is likely you may experience many life changes. You may get married, start a new job, buy a house or perhaps take on a new level of responsibility in your life. In many ways, this is a year for you to step up and take more control back in your life in whatever way feels right to you.This is also a year of great spiritual development and awakening. If you have wanted to delve into your spiritual side or learn more about healing, energy or all things metaphysical, this would be the perfect year to start.You may also feel drawn to expand your social circle or network with a new crowd of people. In terms of your career, networking may bring many benefits.Personal Year Number 8 This is a year of transformation for you. You will feel called to change and almost reinvent yourself from the inside out. Perhaps old emotions will bubble to the surface in order to be cleared and cleansed. You may also feel called to look at things differently or to view your life through a different lens.Through this transformative process, your energy will be extremely magnetic and sensitive. You may start feeling energies and your ability to manifest will also be high. This is in fact a very lucky time for you, if you can learn how to master your energy and the energy around you.Your highest dreams and wishes may be changing this year, but you also have the creative power to manifest whatever it is that you desire to help you forward.Nine is a powerful number that holds the vibration of endings. You may have already felt this energy brewing in 2016, and now you are going to be able to take it to a deeper level. While there will be opportunities for new beginnings as well, this year is going to be about clearing the old for the new.Keeping an open mind will help and will guide you to understanding what needs to be released and what needs to stay in order to reach your highest potential.You may also feel the desire to travel this year, or to discover yourself on a deeper level through learning, reading or taking a new class.This is going to be a powerful year for you, but all of your hard work is definitely going to pay off and will help you shift into bigger, brighter and better things.

Related posts