27 වෙනිදාට පෙරලියක්.. මහින්දගේ කාර්යාලයේ හමුවක්..

21f29lzd987bqwr5peix

මෙම ජනවාරි 27 වනදා මෙරට දේශපාලන පෙරළියක් ඇති බව ඒතාබද්ද විපක්‍ෂය පවසයි.

හිටපු ජනපතිගේ බත්තරමුල්ල කාර්යාලයේදී අද පලාත් පාලන ආයතනය නියෝජිතයින් මේ සම්බන්දයෙන් දැනුවත් කෙරින.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් එදිනට නුගේගොඩදී ජනරැුළියක්ද සූනාම් කර ඇත.

The Buddha used the word sukha to refer to different kinds of happiness because suitable words were not available to describe the various kinds of happiness in the language of those days. He sometimes qualified his usage of the term; for example, he enumerated four types of worldly happiness for ordinary householders: 1. Ānaṇya sukha: The happiness of being free from debt. Every honest householder knows what misery it is to be burdened by debt. When the debt is repaid, one becomes happy.2. Atthi sukha: The happiness of possessing wealth and property, even if one is not enjoying it or using it. “My credit balance is increasing; the turnover of my business is increasing; the price of my property is increasing; the price of my stocks is increasing.” This sukha is the joy of possession.3. Bhoga sukha: When the joy of possession becomes the joy of enjoying possessions. When this happens, one’s happiness increases. Due to one’s wealth, one enjoys various comforts: one sees pleasing sights; one hears melodious music; one smells sweet fragrances; one tastes delicious foods; and one enjoys pleasant physical contact. All these comforts give happiness.4. Anavajjasukha: To abstain from deeds which go against the Truth. For a householder, there is a happiness that is greater than the preceding three. It is to abstain from those deeds that go against the Path. A householder examines oneself and ensures that he abstains from unwholesome conduct: he abstains from killing; from stealing; from sexual misconduct; from lying and deceiving others; from harsh speech, backbiting, and slanderous speech that hurts others. He abstains from the use of intoxicants. He ensures that his livelihood does not involve dealing with weapons, poisons, animals for slaughter, meat and intoxicants such as alcohol. His mind delights in this. He remains free from fear of laws of the government or censure from society in the present life, as well as fear of descending to the nether worlds in the after-life. He also remains free from the agony of remorse. Remaining joyful, calm and fearless, such a pure-minded person experiences a type of happiness that is undoubtedly superior to other worldly pleasures.It is not possible to give a different name to each type of happiness. Even so, while comparing various types of happiness, the Buddha once explained, in detail, which happiness is lesser and which is greater

Related posts