ප‍්‍රබල ඇමති නීති කඩාගෙන හිතවතිය සමග මහ රාත‍්‍රියේ යාල කැලේ..

2015-11-23

දකුණේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් හා ඔහුගේ සමීප හිතවතියක් යාල වනය මැද යාගයක් පවත්වා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම යාගය සදහා සහභාගී වී ඇත්තේ ඇමතිවරයාත්, මෙම කාන්තාවත් සහ පොද්ගලික ආරක්ශකයින් කිහිප දෙනෙකුත් පමණි.

මධ්‍යම රාත්‍රි 2 ක පමන වන තුරු පවත්වා ඇති මෙය කුමක් නිසා පැවැත්වූයේය දැයි වාර්තා නොවෙයි.

කෙසේ වෙතත් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ පස්වරු 04න් පස සේවකයින් හැර කිසිවෙකුට යාල වනෝද්‍යානයට ඇතුළු විය නොහැකි ලෙස නීතිය පවතිද්දී මෙම පිරිස විසින් යාග පැවැත්වීමයි.

87,992 Viewers

In the mundane world, we deal with difficult people almost of a daily basis. Whether they’re classmates, co-workers, bosses, neighbors, or random people – difficult people are everywhere! As Buddhist, we should know how to deal with such people and how to control ourselves. Yes, dealing with difficult people can be difficult, but just like our spiritual practice needs practice and development, so does our patience and compassion. Which just happens to be the solution to the problem!With our patience and compassion we can overcome and let go of people’s negativity, rudeness, and ignorance. So maybe you’re your bosses person that gets them their coffee or tea. Your boss is rude and insensitive who never says please and thank you (which by the way, is part of loving-kindness practice, to not except returns from acts of kindness!). You bring them their coffee every morning and you stand there waiting for a thank you and nothing. Not even a glance or a grunt to acknowledge that you’re even there. So you walk away and sigh. Don’t. Instead, the next time you bring them their coffee, make that cup of coffee the best coffee you’ve ever made! Put love and effort into it, make it a coffee that you just want to savor each sip, a coffee they’ll remember! Do this for a while. Then, take some cookies or a muffin with their coffee. Something you know they like or might enjoy. Do that for a while. Every time you take them their coffee, cookies or muffin, do it with a smile and tell them to “enjoy!” A smile is the best weapon for every attitude! Eventually, your boss will notice. Not only the really good coffee and treats, but they’ll notice you too. Maybe they’ll make eye contact, nod, grunt, or eventually even say thank you!Your patience and compassion was noticeable! Yes, it might take some time sometimes, but it never fails. Often people treat rudeness with rudeness, and that’s never the right thing to do. That will literally just make things worse. If someone is rude to you, who cares! Their attitude and ignorance doesn’t affect you whatsoever. Only YOU can affect you! You simply treat their rudeness with a smile and a ‘thank you.’ Tell them to have a great day, to enjoy their day. Kill them with kindness! Sometimes this makes them even angrier and even more rude, but once they walk away and think about it, they’ll think, “That person was really nice to me and I took out my frustrations on them. Next time I’ll be nice to them.”Some people’s personalities are just rude and unkind, and maybe no effort of patience and compassion will affect them and they’ll just have to suffer and spend an even longer time in Samsara. But other people might just be having a bad, rough, long day, or they might be in a hurry and they’re just not in the mood to talk or pay attention to you, so they’re rude and unkind. So why would you want to make their day worse and be rude and unkind back? Instead, smile. Your smile will remind them to smile too and it’ll hace some effect on their mood and make it just a little bit better.

Related posts