100% විදුලි බලය නොමැතිව හිරුඑළියෙන් පණගැන්වෙන අපූරු ජල පොම්පය

1

ඊ. බී. ක්‍රීසි සහ සමාගම මඟින් හඳුන්වා දී ඇති සූර්ය එළියේ බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන LORENTZ සූර්ය බල ශක්ති වතුර පොම්පය මහා පරිමාණ ගොවිපළවලට, නියඟයෙන් පීඩා විඳින දිස්ත්‍රික්කයන්හි ගම්මාන සඳහා, ජලය නොමැතිව පීඩාවිඳින ඕනෑම පරිසරයකට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමකි. ලංකාව තුළ මේ වනවිටත් නියඟයෙන් පීඩා විඳින ප්‍රදේශවල ව්‍යාපෘතීන් සඳහා World Vision ආයතනය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය (ඔවුන්ගේ සංවර්ධන ජල ව්‍යාපෘතීන් සඳහා) වැනි ආයතන මෙම මෙවලම යොදා ගනී. තවද පසුගිය දිනවල පැවැති දැඩි නියඟයෙන් පීඩා විඳි විල්පත්තුව, යාල වැනි වනෝද්‍යානවල වෙසෙන වන ජීවීන්ගේ පානීය අවශ්‍යතා සැපිරීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම ජල පොම්පය ඉහත…

Read More

Scientists Say Smoking Cannabis Causes Complete Crohn’s Disease Remission In 45% of Patients

21f29lzd987bqwr5peix

– By Alaskan Hash Queen In the United States, according to the Controlled Substance Act: “[W]hen it comes to a drug that is currently listed in schedule I, if it is undisputed that such drug has no currently accepted medical use in treatment in the United States and a lack of accepted safety for use under medical supervision, and it is further undisputed that the drug has at least some potential for abuse sufficient to warrant control under the CSA, the drug must remain in schedule I.” As it happens,…

Read More